دسامبر 7, 2018

تولید ضد یخ

تولید ضد یخ تولید ضد یخ به طور کلی اجزای تشکیل دهنده سیال خنک کننده موتور عبارتند از: سیال پایه، بازدارنده­های ضدخوردگی، مواد ضدکف، آب و […]
فروشگاه روغن صنعتی